میان ترم رشته کشاورزی

نام آزمون

نام استاد

تاریخ

ساعت

صفحه

فیزیک خاک

صالحی پور

18/8/93 13:00 فصل های 9.10.11.13.14.15
آز فیزیک خاک صالحی پور 2/9/93 15:00 ---
اصول طراحی چشم انداز و منظره روشنی 14/8/93 10:00 125 صفحه،فصول 1.2و بخشی از فصل 3
اصول آموزش و ترویج کشاورزی روشنی 25/8/93 13:00 129 صفحه،فصول 1.2.3.4 و بخشی از فصل 5
شناسایی گیاهان مرتعی روشنی 6/8/93 8:00 73 صفحه، فصول 1.2.3.4
پایان ترم آزمایشگاه باغبانی عمومی روشنی 2/9/93 15:00 جزوه کامل
پایان ترم آزمایشگاه اصول طراحی و چشم انداز روشنی 28/8/93 10:00 جزوه کامل
پایان ترم آزمایشگاه گیاهان مرتعی روشنی 4/9/93 8:00 جزوه کامل
پایان ترم آزمایشگاه ارزیابی اراضی برون 4/9/93 10:30 امتحان عملی آزمایشگاه(جزوه) پایان ترم عملی
پایان ترم آزمایشگاه مکانیک خاک برون 27/8/93 --- ---
مکانیک خاک برون 22/7/93 13:00 3 فصل اول کتاب
فیزیک خاک (تئوری) صالحی پور 18/8/93 13:00 فصول 9.10.11.13.14.15
پایان ترم مکانیک خاک(آزمایشگاه.عملی) صالحی پور 2/9/93 15:00 ----
معادلات دیفرانسیل حافظی 11/8/93 10:00 2 فصل اول
ریاضی عمومی 2 حافظی 26/8/93 13:00 2 فصل اول
ریاضی عمومی 1 حافظی 3/9/93 15:00 2 فصل اول
آمار و احتمالات کشاورزی دوستی خواه 19/8/93 12:00 تا پایان فصل 7
آز هوا و اقلیم دوستی خواه 19/8/93 14:00 جزوه تحویل انتشارات شد
آز خاکشناسی دوستی خواه 26/8/93 14:00 جزوه تحویل انتشارات شدرابظ
رابطه آب و خاک دوستی خواه 3/9/93 16:00 تا پایان فصل 6
بیولوژی خاک احمدی 21/8/93 10:00 تا پایان صفحه 117
پایان ترم آزمایشگاه بیولوژی احمدی 1/9/93 10:00 جزوه
پایان ترم آزمایشگاه شیمی خاک احمدی 1/9/93 13:00 جزوه
پایان ترم آزمایشگاه پیدایش احمدی 24/8/93 14:30 فصل 2و3و4 کتاب پیدایش
روش های تحقیق در منابع طبیعی الماسی 4/8/93 9:00 تا قبل از میان ترم جلسه آخر هر کجا درس داده شده(تا ص 99)
اکولوژی مرتع الماسی 18/8/93 10:00 تا ص 133 سر فصل هفتم
ارزیلبی محیط زیست الماسی 25/8/93 13:00 تا ص 123 سر فصل 5
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.