كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
میان ترم رشته کشاورزی

نام درس

نام استاد

تاریخ

ساعت

تعداد صفحات- فصل

ریاضی 1 -- 16/8/95 8:00 ---
گیاه شناسی عمومی مجاب 21/9/95 9:30 تا پایان فصل 5
آز گیاه شناسی مجاب 28/9/95 9:30 ---
زراعت عمومی مجاب 22/9/95 11:30 تا پایان فصل 6
آمار و احتمالات وکاربرد آن در کشاورزی مجاب 20/9/95 8:30 تا پایان فصل 6
جنگلداری مجاب 24/8/95 11:00 تا ص 43
اصول اقتصاد کشاورزی مجاب 6/9/95 8:30 تا پایان فصل 7
آفات و بیماریهای گیاهی مجاب 15/8/95 9:30 5 فصل اول حشره شناسی و یک فصل بیماری
آزآفات و بیماریهای گیاهی مجاب 22/8/95 9:30 ---
اصول آموزش و ترویج کشاورزی مجاب 1/10/95 9:00 تا پایان فصل 4
ماشین های کشاورزی مجاب 17/8/95 9:30 تا ص 320
آزماشین های کشاورزی مجاب 1/9/95 9:30 ارائه تحقیق و گزارش کار
عملیات کشاورزی مجاب -- -- حضور در مزرعه و ارائه گزارش کار
آبخیزداری و حفاظت خاک مجاب 22/8/95 13:00 تا پایان فصل 4
اکولوژی عمومی مجاب 28/9/95 9:30 فصول 1.3.4.5.6.7
روش تحقیق در منابع طبیعی مجاب 30/9/95 8:30 تا پایان فصل 5
زبان تخصصی مجاب 14/9/95 10:00 تا پایان درس 10
اصول مهندسی جنگل مجاب 3/9/95 11:00 تا پایان فصل 5
آزاصول مهندسی جنگل مجاب -- -- ارائه تحقیق و هماهنگی با استاد
شناسایی کیاهان مرتعی مجاب 24/9/95 8:00 تا پایان فصل 4
آزشناسایی کیاهان مرتعی مجاب -- -- تهیه کلکسیون و ارائه تحقیق  با هماهنگی استاد
ارزیابی محیط زیست مجاب 1/9/95 10:00 تا پایان فصل سوم
اکولوژی منابع آب مجاب 25/8/95 9:30 جزوه و تشریحی
اصول طراحی منظره و چشم انداز مجاب 30/9/95 11:00 تا پایان فصل سوم
آزاصول طراحی منظره و چشم انداز مجاب -- -- ارائه تحقیق با هاهنگی استاد
قوانین و مدیریت منابع طبیعی مجاب 29/8/95 14:30 تا ص 103
صنایع چوب و کاغذ مجاب 23/9/95 8:30 تا ص 104
اکوتوریسم مجاب 15/9/95 13:00 تا ص 64 و تشریحی
آلودگی آب و خاک مجاب 26/8/95 9:00 از ص 64 تا ص 108
کار آموزی مجاب -- -- هماهنگی با استاد. ارائه گزارش و حضور 240 ساعت در ارگان مربوطه
جامعه شناسی روستایی نیکبخش 24/8/95 13:00 تا پایان فصل دوم
معادلات دیفرانسیل حیدری 29/8/95 11:30 فصول 1.2
ارزیابی اراضی پوربابادی 24/8/95 10:00 دو فصل اول کتاب فصل 1.2
آز ارزیابی اراضی(عملی) پوربابادی 24/8/95 12:00 فصل اول کتاب
طراحی باغ و پارک بهرامی 13/9/95 9:00 از ابتدا تا ص 117
آز طراحی باغ و پارک بهرامی 15/9/95 10:00 --
اکولوژی جنگل بهرامی 7/9/95 12:00 از ابتدا تا ص 74
شیمی عمومی نیکبخش 17/9/95 8:00 فصول 1.2.3 کتاب شیمی عمومی 1
آزمایشگاه شیمی نیکبخش 17/9/95 10:00 عملی
گیاهان ابزی روشنی 26/8/95 10:30 تمام فصل 4 جزوه
ازمایشگاه گیاهان آبزی روشنی 3/9/95 13:30 جزوه
شیمی آلی نیکبخش 17/9/95 8:00 دو فصل اول کتاب
اکولوژی مرتع مجاب 14/9/95 13:00 تا پایان فصل 5
اقتصاد ایران با تکیه بر روستا روشنی 7/9/95 12:00 127 ص .فصول 1.2.3.4.5.6.7.8.9
طرح آزمایشات دامپروری روشنی 7/9/95 12:00 190ص فصول 1.2.3.4.5.6.7.8.9
آز طرح آزمایشات دامپروری روشنی 7/9/95 12:00 طبق جزوه
مبانی کشاورزی پایدار روشنی 7/9/95 12:00 89 ص.فصول 1.2.3.4.5.6
مدیریت تولیدات روستایی روشنی 7/9/95 12:00 144 ص.فصول 1.2.3.4.و نیمه 5
محیط زیست روستاها روشنی 7/9/95 12:00 نیمه کتاب
دامپروری عمومی دشتک زاده 14/9/95 14:00 فصل 1.3.4.5
آز دامپروری عمومی دشتک زاده 14/9/95 14:00 جزوه
هوا و اقلیم دشتک زاده 14/9/95 14:00 فصل 1.2.3.4
آز هوا و اقلیم دشتک زاده 14/9/95 14:00 جزوه
آبیاری عمومی دشتک زاده 14/9/95 14:00 فصل 1.2.5
آز آبیاری عمومی دشتک زاده 14/9/95 14:00 جزوه
مرتعداری میرقائد 2/9/95 12:00 ص 1 تا 89
جنگل شناسی میرقائد 2/9/95 13:00 ص 1 تا 93
زیست شناسی حفاظت میرقائد 7/9/95
12:00
ص 1 تا 99
چوب شناسی و حفاظت چوب میرقائد 7/9/95 13:00 ص 1 تا 78
زمین شناسی مهندسی نجف پور 3/9/95 10:30 فصل 1 تا 5
هیدرولوژی نجف پور 3/9/95 11:00 فصل 1 تا 4
شناخت و مدیریت حیات وحش مجاب 30/9/95 10:00 تا ص 110
اندازه گیری و ارزیابی مراتع مجاب 22/9/95 11:30 تا پایان فصل 4
رابطه دام و مرتع مجاب 20/9/95 14:30 تا پایان فصل 6
هیدرولیک انهار صالحی 20/9/95
14:00
کتاب هیدرولیک انهار فصل 1.2.3
اصول مهندسی زهکشی صالحی 20/9/95 16:00 کتاب اصول مهندسی زهکشی فصل 1.2.3
آزمایشگاه اصول مهندسی زهکشی صالحی 21/9/95 12:00 کتاب اصول مهندسی زهکشی فصل 3.4.5
طراحی سازه های ابی صالحی 21/9/95 14:00 کتاب طراحی سازه های ابی فصل 1.2
آبهای زیرزمینی صالحی 21/9/95 12:00 کتاب ابهای زیرزمینی فصل 1.2.3
آزمایشگاه آبهای زیرزمینی صالحی 21/9/95 16:00 کتاب ابهای زیرزمینی فصل 4.5.6
آزمایشگاه طراحی سیستمهای آبیاری صالحی 20/9/95 16:00 کتاب سیستم های ابیاری فصل 7.8
تنوع زیستی خرم 16/9/95 15:00 ---
مکانیک خاک احمدی 30/9/95 10:00 فصل 5 کتاب مکانیک خاک
بیولوژی خاک احمدی 30/9/95 10:00 فصل 2 از ص 118 تا ص 173
فیزیک خاک احمدی 30/9/95 10:00 فصل 13 و 14
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما