كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
میان ترم رشته کشاورزی

نام درس

نام استاد

تاریخ

ساعت

تعداد صفحات- فصل

صنایع چوب و کاغذ مجاب 4/9/96 9:00 تا ص 110
اصول طراحی منظره و چشم انداز مجاب 27/8/96 10:00 تا پایان فصل سوم
قوانین و مدیریت منابع طبیعی مجاب 20/8/96 14:30 تا پایان فصل 4
اندازه گیری و ارزیابی مرتع مجاب 11/9/96 10:00 تا پایان فصل 4
اکولوژی جنگل مجاب 21/8/96 8:00 تا پایان فصل سوم
مبانی سنجش از دور مجاب 26/9/96 10:00 تا پایان فصل سوم
خاکشناسی عمومی مجاب 29/8/96 8:30 تا پایان فصل 4
حقوق و سیاست گذاری محیط زیست مجاب 20/8/96 14:30 تا پایان فصل 4
حمایت جنگل مجاب 30/8/96 10:00 تا ص 104
ریخت شناسی گیاهی دشتک زاده 12/9/96 14:00 تا پایان فصل سه
آزمایشگاه اصول مهندسی جنگل دشتک زاده 12/9/96 14:00 جزوه
آزمایشگاه آفات و بیماری گیاهی دشتک زاده 12/9/96 14:00 جزوه
جانورشناسی فروغی نیا 8/9/96 9:00 از ص 94 تا آخر کتاب
آز پرورش زنبورعسل فروغی نیا 8/9/96 9:00 فصل دوم . سوم منبع
آز اصول تغذیه دام فروغی نیا 8/9/96 9:00 جزوه
آز بهداشت و بیماریها فروغی نیا 8/9/96 9:00 جزوه
آز پرورش گاوهای شیری فروغی نیا 8/9/96 9:00 جزوه
آزمایشگاه گیاه شناسی دشتک زاده 20/9/96 14:00 --
آزمایشگاه ماشین های کشاورزی دشتک زاده 20/9/96 14:00 --
آزمایشگاه فیزیک کهیش 19/9/96 11:30 جزوه
الودگی آب و خاک مجاب 21/9/96 10:00 تا پایان فصل 4 کتاب دکتر لیلا غیرتی آرانی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما