كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
میان ترم رشته کشاورزی

نام درس

نام استاد

تاریخ

ساعت

تعداد صفحات- فصل

درختان و درختچه های ایران حافظی 6/2/96 10:00 فصل 4 ابتدای فصل تا ص 120 خانواده بید
هوا و اقلیم شناسی حافظی 9/2/96 8:00 فصول 1.2.3.4
جنگلداری حافظی 9/2/96 10:00 از ص 1 تا 40  جزوه جنگلداری محمدرضا سیفی
آفات و بیماریهای گیاهی حافظی 9/2/96 11:00 فصل بیماریهای قارچ ها
عملیات کشاورزی حافظی 9/2/96 9:00 جزوه استاد حافظی
پرورش ابزیان فروغی نیا 30/1/96 11:00 فصول 1.2.3 تمام فصل
آز پرورش ابزیان فروغی نیا 30/1/96 10:00 فصول 4.5 کل فصل کتاب منبع
فراوری تولیدات دام و طیور فروغی نیا 6/2/96 10:00 فصول 1.2.3.4 تمام فصل
بهداشت و بیماریها فروغی نیا 30/1/96 10:00 کل کتاب
آز  بهداشت و بیماریها فروغی نیا 6/2/96 10:00 کل کتاب
زنبور عسل فروغی نیا 13/2/96 10:00 فصول 8.9.10 کتاب منبع
آزمایشگاه زنبور عسل فروغی نیا 13/2/96 11:00 فصول 2.3 کتاب منبع
اکولوژی عمومی مجاب 2/2/96 10:00 فصول 1.3.4.5.6.7
زبان تخصصی مجاب 25/2/96 9:00 تا پایان درس 10
شناخت و مدیریت حیات وحش مجاب 19/2/96 8:30 تا پایان فصل 3
زیست شناسی حفاظت مجاب 12/2/96 8:30 تا پایان فصل 4
ارزیابی محیط زیست مجاب 16/2/96 8:30 تا ص 100
مرتعداری مجاب 13/2/96 10:00 تا پایان فصل 7
جنگل شناسی عمومی مجاب 23/2/96 8:30 تا پایان فصل 3
آمار و احتمالات مجاب 25/2/96 9:00 تا پایان فصل 6مخصوص ورودیهای 94 و ماقبل
آلودگی آب و خاک مجاب 19/2/96 8:30 از ص 41 تا ص 80
آمار مهندسی و علوم محیط زیست مجاب اعلام می گردد اعلام می گردد اعلام می گردد
شناسایی گیاهان مرتعی نجفی 21/1/96 10:00 تا پایان فصل سوم
آزمایشگاه شناسایی گیاهان مرتعی نجفی 11/2/96 9:00 تهیه کلکسیون و ارائه گزارش کار
اصول طراحی منظره و چشم انداز نجفی 28/1/96 9:00 تا پایان فصل سوم
آز اصول طراحی منظره و چشم انداز نجفی 25/2/96 10:00 جزوه
رابطه دام  و مرتع نجفی 18/2/96 9:00 تا پایان فصل ششم بخش سوم کتاب تا ص 91
تکثیر و پرورش ابزیان نجفی 25/2/96 9:00 تا پایان فصل چهارم
از تکثیر و پرورش ابزیان نجفی 26/2/96 9:00 جزوه
آز فراوری و بازیابی محصولات شیلاتی نجفی 16/2/96 10:00 جزوه
صنایع چوب و کاغذ نجفی 18/2/96 10:00 تا پایان ص 100
هیدرولیک انهار صالحی 13/2/96 14:00 نصف کتاب
طراحی سازه های آبی صالحی 13/2/96 14:00 نصف کتاب
آز خاکشناسی دوستی خواه 27/1/96 15:00 پایانی
خاکشناسی دوستی خواه 27/1/96 16:00 --
حفاظت آب و خاک تکمیلی دوستی خواه 4/2/96 16:00 --
آز ارزیابی اراضی دوستی خواه 4/2/96 16:00 پایانی
جانورشناسی یوسفی 6/2/96 13:00 از ص 94 تا ص 150
روش تحقیق در منابع طبیعی میرقائد 11/2/96 11:00 ص 1 تا ص 111
چوب شناسی و حفاظت چوب میرقائد 11/2/96 12:00 ص 1 تا ص 87
شناخت محیط زیست میرقائد 11/2/96 13:00 ص 1 تا ص 79
شناخت منابع طبیعی میرقائد 11/2/96 13:00 ص 1 تا ص 79
اصول مهندسی جنگل میرقائد 11/2/96 15:00 ص 1تا ص 89
حمایت جنگل میرقائد 19/2/96 14:00 ص 1 تا ص 87
اکولوژی مرتع میرقائد 19/2/96 15:00 ص 1 تا ص 97
ماشین های کشاورزی میرقائد 19/2/96 13:00 ص 1 تا ص 184
آز اصول مهندسی جنگل میرقائد 12/2/96 10:00 فصول 5.6.7
آز حمایت جنگل میرقائد 12/2/96 11:30 فصول 5.6
عملی-شناخت منابع طبیعی میرقائد 12/2/96 13:00 فصول 5.6.7
گیاهان آبزی(نظری) روشنی 14/2/96 10:00 ابتدای فصل 4تا ص 116 جزوه
گیاهان آبزی (عملی) روشنی 14/2/96 13:00 جزوه
شیمی عمومی نیکبخش 13/2/96 8:00 سه فصل اول کتاب معرفی شده
شیمی آلی نیکبخش 13/2/96 8:00 سه فصل اول کتاب معرفی شده
آزمایشگاه شیمی عمومی نیکبخش 13/2/96 9:30 --
اصول اقتصاد کشاورزی دشتک زاده 16/2/96 14:00 تا پایان فصل 5
زراعت عمومی دشتک زاده 16/2/96 14:00 تا پایان فصل 5
قوانین و مدیریت منابع طبیعی دشتک زاده 16/2/96 14:00 فصل 1.3
اندازه گیری و ارزیابی مراتع دشتک زاده 16/2/96 16:00 تا پایان فصل 3
مبانی کشاورزی پایدار دشتک زاده 16/2/96 16:00 تا پایان فصل 4
آبخیزداری دشتک زاده 16/2/96 16:00 تا پایان فصل 3
دامپروری عمومی دشتک زاده 16/2/96 16:00 فصول 1.3.4.5
آزمایشگاه دامپروری دشتک زاده 16/2/96 16:00 جزوه
باغبانی عمومی خرم 3/2/96 10:00 فصول 1.2.3.4
آز باغبانی خرم 10/2/96 10:00 بخش سوم از ص 31 تا ص 68
طراحی باغ و پارک بهرامی 11/2/96 9:00 117
آز طراحی باغ و پارک بهرامی 18/2/96 10:00 پایان ترم
اکولوژی جنگل بهرامی 25/2/96 13:00 100
آبیاری عمومی دشتک زاده 16/2/96 16:00 فصول 1.2.5
گیاهان آبزی روشنی 23/2/96 12:00 --
آز گیاهان آبزی روشنی 23/2/96 12:00 --
اقتصاد منابع طبیعی الماسی 20/2/96 16:00 نصف کتاب
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما