كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
میان ترم رشته کشاورزی

نام درس

نام استاد

تاریخ

ساعت

تعداد صفحات- فصل

هوا و اقلیم شناسی

 مجاب

28/1/95 

8:30 تا پایان فصل 8
زراعت عمومی

مجاب 

21/1/95 13:00 تا پایان فصل 6
اصول اقتصاد

مجاب 

1/2/95 10:00 تا پایان فصل 6
باغبانی عمومی

مجاب 

5/2/95 8:30 تا پایان فصل 5
روش تحقیق در منابع طبیعی

مجاب 

22/1/95 13:00 تا پایان فصل 5
اصول ترویج و آموزش کشاورزی

مجاب 

5/2/95 8:30 تا  پایان فصل 5
آمار و احتمالات کشاورزی

مجاب 

6/2/95 8:30 تا پایان فصل 6
آبخیزداری

مجاب 

30/1/95 10:00 تا پایان فصل 4
زبان تخصصی

مجاب 

13/2/95 8:30 تا پایان درس 10
ماشین های کشاورزی

مجاب 

11/2/95 8:30 تا ص 320
آبیاری عمومی

مجاب 

1/2/95 9:00 تا پایان فصل 4
ریاضی عمومی 1 حافظی 22/1/95 13:00 فصل اول.ص 1تا ص 34
ریاضی عمومی 2 حافظی 21/1/95 11:00 فصل چهارم.ص 151 تا ص 192
ارتباط دام و مرتع قادری 12/2/95 11:00 از اول کتاب تا ص 82
فرآوری و بازاریابی محصولات قادری 5/2/95 9:00 از جزوه
آزمایشگاه فرآوری قادری 14/2/95 10:00 از جزوه
تکثیر و صید آبزیان قادری 5/2/95 10:00 5 فصل اول
آزمایشگاه صید آبزیان قادری 12/2/95 10:00 جزوه
فیزیک عمومی کهیش 12/2/95 16:00 فصول 7.8.9
آزمایشگاه فیزیک عمومی کهیش 19/2/95 16:00 جزوه
جنگلداری خرم 15/2/95 15:00 تا ص 20
اکولوژی عمومی دشتک زاده 22/1/95 14:30 8 فصل
دامپروری عمومی حیدری 30/1/95 10:00 تا آخر فصل دوم
آز دامپروری حیدری 13/2/95 10:00 تا آخر کتاب
جانورشناسی حیدری 6/2/95 9:00 از ص 94 تا آخر فصل سوم
آلودگی آب و خاک طبسیان 21/2/94 9:00 89-46 تا ابتدای تصفیه فاضلاب
چوب شناسی طبسیان 21/2/95 11:00 4 فصل اول
اکولوژی مرتع طبسیان 21/2/95 9:30 4 فصل اول
آزمایشگاه اکولوژی مرتع طبسیان 21/2/95 10:30 جزوه
زیست شناسی حفاظت طبسیان 31/1/95 15:00 4 فصل اول
ارزیابی محیط زیست طبسیان 31/1/95 14:00 3 فصل
تکنولوژی چوب طبسیان 21/2/95 10:00 100 صفحه نخست
شناخت محیط زیست طبسیان 17/1/95 -- 2 فصل اول
مدیریت توسعه روشنی 31/1/95 14:00 فصل های 1.2.3.4.5.6 از 1 تا ص 109
حشره شناسی و بیماریها روشنی 31/1/95 14:00 حشره فصول 1.2،بیماریهای گیاهی فصول 1.2
حشره و بیماریهای گیاهی روشنی 31/1/95 14:00 طبق جزوه
گیاه شناسی 1 روشنی 31/1/95 14:00 فصول 1.2.3.4 ، از ص 1 تا 91
آزمایشگاه گیاه شناسی1 روشنی 31/1/95 14:00 تمام کتاب عملی گیاه شناسی 1 نوشته روح انگیز نادری
طرح بهسازی روستایی روشنی 31/1/95 14:00 فصول 1.2.3.4 از ص 1 تا 111
گیاهان آبزی روشنی 18/1/95 11:00 فصل چهارم
گیاهان آبزی(پایان ترم) روشنی 25/1/95 13:30 جزوه
مرتعداری روشنی 25/1/95 11:00 فصول 1.3.5.6.7.12
خاک شور و سدیمی احمدی 28/1/95 10:00 فصول 1.2.3.4
مکانیک خاک احمدی 11/2/95 12:00 فصول 1.2.3.4
جنگل شناسی بهرامی 21/1/95 13:00 تا ص 82 پایان فصل 3
اندازه گیری و اندازه گیری مرتع بهرامی 23/1/95 9:00 تا ص 96 پایان فصل3
قوانین و مدیریت منابع طبیعی بهرامی 28/1/95 14:00 تا ص 103
درختان و درخچه های ایران بهرامی 13/2/95 14:00 تا ص 120
آز درختان و درختچه ها بهرامی 6/2/95 14:00 --
اکولوژی مرتع بهرامی 16/1/95 15:00 تا ص 139 پایان فصل6
تنوع زیستی خرم 19/2/95 10:00 --
شناخت محیط زیست خرم 20/2/95 16:00 --
آزمایشگاه پیدایش و رده بندی خاکها خواجه 23/1/95 10:00 جزوه
اکوتوریسم الماسی 22/1/95 16:30 تا آخر مناطق 4 گانه
آز طراحی باغ و پارک الماسی 22/1/95 16:30 --
طراحی باغ و پارک الماسی 22/1/95 16:30 تا ص 156  سر فصل 6
اصول طراحی منظره و چشم انداز الماسی 29/1/95 16:30 تا ص 141
آز اصول طراحی منظره و چشم انداز الماسی 8/2/95 16:30 --
اکولوژی جنگل الماسی 8/2/95 16:30 تا ص 153
حمایت جنگل الماسی 21/1/95 16:30 تا ص 161
آز حمایت از جنگل الماسی 11/2/95 16:30 --
شیمی عمومی نیکبخش 15/2/95 8:00 3 فصل اول
آزمایشگاه شیمی نیکبخش 8/2/95 10:00 جزوه
آزمایشگاه طراحی سیستم های آبیاری صالحی 1/2/95 12:00 فصول 5.68.9.13کتاب طراحی سیتم های ابیاری
اکولوژی منابع اب صالحی 31/1/95 14:00 جزوه اکولوژی
آزمایشگاه اصول مهندسی زهکشی صالحی 1/2/95 13:00 فصول 536.7.10 کتاب اصول مهندسی زهکشی
طراحی سازه های آبی صالحی 1/2/95 11:00 فصول 1.2.3
معادلات دیفرانسیل حیدری 14/2/95 10:00 فصل 1.2
مدیریت مالی 1 محمدی 19/2/95 16:00 تا پایان فصل 4
اصول حسابداری 1 پوپ 14/2/95 -- تا فصل 5
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.