كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
میان ترم رشته کشاورزی

نام درس

نام استاد

تاریخ

ساعت

تعداد صفحات- فصل

 ماشین های کشاورزی

 مجاب

 15/9/94

 9:00

 تا ص 320

 آزمایشگاه ماشین های کشاورزی

مجاب 

8/9/94

9:30

 محل امتحان دانشگاه قدیم

 اصول آموزش و ترویج

 مجاب

 8/9/94

 13:00

 تا پایان فصل 4

 زبان تخصصی

مجاب 

 8/9/94

 16:00

 10 درس اول

 آفات و بیماریها

 مجاب

 23/9/94

 9:00

 فصل 1 تا 5 حشره شناسی ،1و2 بیمار گیاهی

 آزمایشگاه آفات و بیماریها

 مجاب

 30/9/94

 10:00

 --

آبیاری عمومی  مجاب 23/9/94 13:00 تا پایان فصل 4
آزمایشگاه  آبیاری عمومی مجاب 9/9/94 12:00 مکان امتحان دانشگاه قدیم
اصول اقتصاد کشاورزی مجاب 25/8/94 16:00 تا پایان فصل 7
آمار و احتمالات مجاب 28/9/94 9:00 تا پایان فصل 6
آزمایشگاه گیاهشناسی مجاب 23/9/94 10:00 --
جنگلداری مجاب 14/9/94 15:00 تا پایان ص 42
فیزیک عمومی کهیش 18/8/94 13:00 فصول 7.8.12

 گیاهشناسی

مجاب 

14/9/94 

 10:00

 تا پایان فصل 5

رسم فنی و نقشه کشی نجف پور 26/8/94 8:30 کل کتاب
اصول مهندسی جنگل بهرامی 25/8/94 8:00 تا ص 74
مرتعداری بهرامی 25/8/94 13:00 25/8/94
آزمایشگاه اصول مهندسی جنگل بهرامی 16/9/94 10:00 --
آزمایشگاه درختان و درختچه ها بهرامی 23/9/94 15:00 --
آبهای زیرزمینی(تئوری) صالحی 10/9/94 14:30 فصول 1.2.3.4 کتاب صداقت
آزمایشگاه آبهای زیرزمینی صالحی 17/9/94 14:30 فصول 5.6.7.8
طراحی سیستم های آبیاری صالحی 27/8/94 10:00 فصول 5.6.7.8.
آزمایشگاه سیستم های ابیاری صالحی 25/9/94 10:00 فصول 9.10.11.13.14
طراحی سازه های آبی صالحی 25/9/94 14:30 فصل 1.2.3.4.5
هیدرولیک انهار صالحی 4/9/94 16:00 فصل 1.2.3
اکولوژی منابع آب صالحی 4/9/94 13:00 جزوه درسی
طراحی باغ و پارک خرم 27/8/94 10:00 --
معادلات دیفرانسیل و انتگرال حافظی 14/9/94 13:00 فص اول ص 1 تا ص 66
ریاضی عمومی 1 حافظی 7/9/94 15:30 فصل اول ص 1 تا ص 34
گیاهان آبزی طبسیان 30/8/94 11:00 تا ص 116 خانواده رانونکولالس
اکولوژی مرتع طبسیان 30/8/94 14:30 تا آخر فصل 5
چوب شناسی و حفاظت چوب طبسیان 23/8/94 16:00 تا آخر فصل 4
آزمایشگاه گیاهان آبزی طبسیان 14/9/94 13:00 جزوه(تستی)
رسم فنی نجف پور 26/8/94 8:30 کل کتاب
حفاظت آب و خاک تکمیلی برون 27/8/94 13:00 تا پایان ص 54(تستی)
شناسایی گیاهان مرتعی فاطمه روشنی 20/8/94 10:00 تا پایان فصل سوم کتاب ص 66
آزمایشگاه گیاهان مرتعی فاطمه روشنی 25/9/94 10:00 --
باغبانی عمومی طیبه روشنی 4/9/94 13:00 فصل های 3 تا 6 کتاب
آزمایشگاه باغبانی عمومی طیبه روشنی 25/9/94 13:00 جزوه
شیمی عمومی نیکبخش 18/9/94 8:00 فصول 1.2.3 کتاب معرفی شده
آزمایشگاه شیمی عمومی نیکبخش 4/9/94 10:00 --
آزمایشگاه فیزیک پایه 1 کهیش 16/9/94 14:30 جزوه
آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک خواجه 10/9/94 10:00 --
آزمایشگاه بیولوژی خاک صالحی پور 16/9/94 8:00 --
آزمایشگاه فیزیک خاک صالحی پور 23/9/94 9:00 --
آزمایشگاه مکانیک خاک صالحی پور 23/9/94 10:00 --
آز تکثیر و پروش آبزیان حیدری 10/9/94 -- --
جانور شناسی حیدری 17/9/94 10:00 --
دامپروری عمومی حیدری 17/9/94 -- --
آز دامپروری حیدری 24/9/94 -- --
آز طراحی باغ و پارک خرم 25/9/94 10:00 --
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.